Algemene voorwaarden

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

TRX vzw
Noordersingel 28-30
2140 Borgerhout
België
T 03 670 09 00
M: info@trixonline.be
BTW: BE0863.995.034

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendommen van derden

Wij gebruiken YouTube, Flickr, Last.fm, Vimeo, ... als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse  of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.
Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.
Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Antwerpen.

Toegang Website

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.
Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op  welke manier dan ook.

Prijzen

De op de website aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen.

Betalingen

Betalingen voor tickets, inschrijvingen en voor de huur van repetitieruimtes gebeuren via onze betrouwbare partner Mollie.

Verkoopsvoorwaarden TICKETS

1. Trix gebruikt voor het verkopen van tickets de software van Ticketmatic.

2. Alleen tickets die gekocht worden via verkooppunten die door Trix erkend worden, bieden u de zekerheid dat u het evenement zal kunnen bijwonen. Tickets die u elders koopt, kunnen vals, gedupliceerd of te duur zijn. Hiervoor kan Trix geen verantwoordelijkheid opnemen. Voor volledige zekerheid koopt u uw tickets dus best rechtstreeks via de website trixonline.be.

3. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd.

4. De tickets worden tijdelijk gereserveerd op het ogenblik dat u een order plaatst. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De tickets worden opnieuw vrijgegeven indien het order en/of de betaling niet correct afgerond werden.

5. Tickets worden per e­mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd in het order.

6. De tickets en de reservatiekosten kunnen betaald worden met bankkaart (bancontact/Mister Cash), kredietkaart of iDeal.

7. Verkochte tickets worden niet teruggenomen en terugbetaald door Trix, behalve in geval van annulatie van het concert, evenement of workshop, of verplaatsing zoals beschreven in punt 8, 9 en 10.

8. Indien een evenement wordt geannuleerd, worden de tickets door Trix automatisch terugbetaald op de rekening van herkomst. Indien de automatische terugbetaling niet uitgevoerd kan worden, zal de klant gecontacteerd worden door Trix om de terugbetaling correct te verwerken.

9. Indien een evenement wordt gewijzigd van datum, krijgt de klant de optie om de aangekochte tickets te gebruiken op de nieuwe datum, of om zijn tickets te laten terugbetalen. Terugbetaalde tickets zijn niet langer geldig.

10. Bij terugbetaling van tickets ontvangt de klant de volledige waarde van de tickets (ook de reservatiekosten).

11. Voor onze concerten geldt in het algemeen geen minimumleeftijd, tenzij anders vermeld op de betreffende concertpagina op onze website. Let wel! Als je jonger dan 16 jaar bent, verwachten we wel dat je begeleid wordt door een volwassen persoon (+18). 

12. Trix wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up­to­date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van Trix. Trix is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd : staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Trix dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

13. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Trix behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de organisator voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

14. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen Trix en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet­uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door Trix kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. Trix heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en Trix worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Antwerpen. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-­mail, fax, . . .) als bewijsmiddel.

Gebruik van beeldmateriaal verzameld in Trix

In onze venue kunnen er sfeerfoto’s worden gemaakt die we daarna gebruiken voor onze website en/of sociale media. Mocht je uit een foto verwijderd willen worden, dan kan dit op eenvoudig verzoek. Neem contact op via info@trixonline.be, beschrijf de desbetreffende foto en wij doen zo snel mogelijk het nodige.

Indien wij in onze venue gericht foto’s maken, zullen we jou ter plaatse mondeling om toestemming vragen. Mocht je alsnog willen dat deze foto wordt verwijderd dan kan dit ook op eenvoudig verzoek door contact op te nemen via info@trixonline.be en de desbetreffende foto te beschrijven.

In Trix worden op regelmatige basis opnames gemaakt die kunnen worden gebruikt om te verspreiden via o.a. web, social media, print en televisie. De kans bestaat dat je wordt gefotografeerd of gefilmd. Bij betreding van het event doe je afstand van je portretrecht.