Algemene voorwaarden

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

TRX vzw
Noordersingel 28-30
2140 Borgerhout
België
T 03 670 09 00
M: info@trixonline.be
BTW: BE0863.995.034

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendommen van derden

Wij gebruiken YouTube, Flickr, Last.fm, Vimeo, ... als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse  of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.
Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.
Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Antwerpen.

Toegang Website

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.
Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op  welke manier dan ook.

Prijzen

De op de website aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen.

BetalingEN

Betalingen voor tickets gebeuren via onze betrouwbare partner Eventbrite, die instaat voor een veilige betaling op de website. Betalingen voor de huur van repetitieruimtes gebeuren via onze betrouwbare partner Mollie.

Verkoopsvoorwaarden TICKETS CONCERTEN

1. Trix gebruikt voor het verkopen van tickets de software van Eventbrite.

2. Alleen tickets die gekocht worden via verkooppunten die door Trix erkend worden, bieden u de zekerheid dat u het evenement zal kunnen bijwonen. Tickets die u elders koopt, kunnen vals, gedupliceerd of te duur zijn. Hiervoor kan Trix geen verantwoordelijkheid opnemen. Voor volledige zekerheid koopt u uw tickets dus best rechtstreeks via de website trixonline.be.

3. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd.

4. De tickets worden tijdelijk gereserveerd op het ogenblik dat u een order plaatst. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De tickets worden opnieuw vrijgegeven indien het order en/of de betaling niet correct afgerond werden.

5. Tickets worden per e­mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd in het order.

6. De tickets en de reservatiekosten kunnen betaald worden met bankkaart (bancontact), online banking of kredietkaart (Visa, American Express, Mastercard).

7. Verkochte tickets worden niet teruggenomen en terugbetaald door Trix, behalve in geval van annulatie van het concert of evenement, of verplaatsing zoals beschreven in punt 8, 9 en 10.

8. Indien een evenement wordt geannuleerd, worden de tickets door Trix automatisch terugbetaald op de rekening van herkomst. Indien de automatische terugbetaling niet uitgevoerd kan worden, zal de klant gecontacteerd worden door Trix om de terugbetaling correct te verwerken.

9. Indien een evenement wordt gewijzigd van datum, krijgt de klant de optie om de aangekochte tickets te gebruiken op de nieuwe datum, of om zijn tickets te laten terugbetalen. Terugbetaalde tickets zijn niet langer geldig.

10. Bij terugbetaling van tickets ontvangt de klant de volledige waarde van de tickets (ook de reservatiekosten).

11. De minimumleeftijd voor bezoekers van een concert is 16 jaar. Wie jonger is dan 16 jaar, mag een concert alleen bezoeken onder het permanente toezicht en onder de verantwoordelijkheid van een meerderjarige (18+) begeleider. Deze begeleider moet ook in het bezit zijn van een ticket. Trix kan bezoekers die jonger zijn dan 16 zonder meerderjarige begeleiding steeds de toegang tot de zaal ontzeggen. Tickets worden in dat geval niet terugbetaald. 

12. Trix wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up­to­date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van Trix. Trix is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd : staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Trix dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

13. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Trix behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de organisator voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

14. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen Trix en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet­uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door Trix kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. Trix heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en Trix worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Antwerpen. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-­mail, fax, . . .) als bewijsmiddel.

HUURVOORWAARDEN REPETITIERUIMTES

Trix verhuurt repetitieruimtes onder de volgende voorwaarden.

1. Algemene gebruiksafspraken

a. Trix behoudt zich altijd het recht voor om een boeking te annuleren.
b. De huurder laat de ruimte ordelijk achter. Afval wordt gesorteerd weggegooid in de aangeboden vuilbakken in Trix.
c. De huurder is steeds verantwoordelijk voor aangebrachte schade aan materiaal of het gebouw. Kosten voor herstellingen en reiniging kunnen op de huurder verhaald worden.
d. Trix is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan materiaal van de huurder en zijn derden zowel in de repetitieruimtes als in de opberghokjes.
e. Trix heeft het recht gebruikers te weigeren. Trix kan ook ten allen tijde een waarborg vragen.
f. Er geldt een rookverbod in het hele Trix-gebouw dus ook in de repetitieruimtes.

2. Voorwaarden dagdeelverhuur

a. Repetitieruimtes kunnen per dagdeel geboekt worden door losse gebruikers.
b. Verhuur van repetitieruimtes gebeurt op naam van een huurder voor private muziekrepetitie. Het is niet toegestaan om de ruimte onder te verhuren, door te geven aan andere gebruikers of te exploiteren voor commerciële doeleinden. Andere activiteiten (dansles, vergadering, workshop, etc..) zijn niet toegelaten zonder expliciete toestemming van Trix.
c. Boeken van dagdeelverhuur gebeurt online via www.trixonline.be. Een boeking houdt automatisch een betaling vooraf in. Reservaties met betalingen achteraf zijn niet mogelijk. Boekingen via andere kanalen (telefonisch, mondeling, e-mail) zijn niet mogelijk.
d. Wanneer de betaling voldaan is, ontvangt de huurder een bevestiging per e-mail.
e. Tijdens weekdagen wordt er verhuurd in twee dagblokken (9u30-13u30, 14u-18u) en één avondblok (18u30-22u30). Op zaterdag zijn er enkel twee dagblokken (9u30-13u30, 14u-18u) en geen avondblok, op zondag is er enkel een avondblok van 17u30 tot 22u30.
f. Sommige ruimtes bevatten een drumstel. Op dit moment wordt geen verdere backline voorzien.
g. We hanteren volgende prijzen: dagblokken op weekdagen van 4 uur kosten 20 euro per dagdeel, avondblokken en repetities op zaterdag of zondag kosten 30 euro per dagdeel.
h. Bij elke repetitie worden drie microfoons, drie XLR-kabels, drie microfoonstatieven en een gepowerde mixer met een stel stevige speakers voorzien.
i. Behoudens annulatie aan de kant van Trix is een terugbetaling van een reeds geboekte repetitie niet mogelijk (bijvoorbeeld wanneer de huurder zelf niet kan). Wanneer een repetitie tijdig (minstens een week op voorhand) geannuleerd wordt door de huurder, ontvangt hij/zij een waardebon ter waarde van het originele bedrag. Met deze waardebon kan binnen de zes maanden opnieuw een repetitie geboekt worden bij Trix.

3. Verhuur opberghokjes

a. Een opberghokje wordt verhuurd aan 20 euro in de maand.
b. De betaling gebeurt drie-maandelijks.
c. Huurders van de opberghokjes zijn verplicht om ten allen tijde alle materiaal te stockeren op de daartoe voorziene paletten

Wedstrijden

Deelname aan wedstrijden georganiseerd op deze website betekent automatisch de goedkeuring van dit reglement.

De organisatie behoudt zich het recht de wedstrijd (deels) te wijzigen tijdens het verloop ervan.

Kinderen en jongeren onder de 18 dienen goedkeuring te krijgen van hun ouders om aan deze wedstrijd deel te nemen.

De wedstrijd staat open voor Belgische inwoners, met uitzondering van de personeelsleden van Trix, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn en alle gezinsleden van deze uitgesloten categorieën. Indien de deelnemer op het moment van deelname minderjarig is, dient hij/zij over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken en die op een verzoek van ons voor te leggen.

De prijs is niet inruilbaar. Er wordt slechts 1 prijs per adres of woonplaats waar de leden van een  gezin of meerdere personen samenwonen uitgereikt.

De organisatie behoudt het recht deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd indien misbruik of bedrog kan worden vastgesteld.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden,tenzij anders vermeld bij de wedstrijd in kwestie. We behouden wel het recht de winnende deelnemers met afbeelding en/of naam weer te geven op de website.

Trix garandeert een objectieve en onpartijdige selectie van de winnaar(s). De uitslag van de wedstrijd is finaal en wordt niet bediscussieerd.

FOTOGRAFIE

Tenzij de artiest in kwestie er anders over beslist, gelden volgende regels over fotografie van Trix:

- Alleen smartphones en compact-camera's zijn toegelaten in onze concertzalen. Grotere modellen, reflexcamera's en professionele toestellen mogen niet meegenomen worden.
- Foto's maken tijdens een concert is toegelaten, maar alleen als het de concertbeleving van de andere bezoekers op geen enkele manier stoort.
- Professionele fotografen met een opdracht moeten op voorhand een accreditatie aanvragen.
- Voor het gebruik van foto's die in Trix werden genomen, staat u zelf in voor het regelen van beeld-, portret- en andere rechten. Trix is niet verantwoordelijk voor schendingen van deze rechten door derden.