Algemene voorwaarden

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

TRX vzw
Noordersingel 28-30
2140 Borgerhout
België
T 03 670 09 00
M: info@trixonline.be
BTW: BE863.995.034

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendommen van derden

Wij gebruiken YouTube, Flickr, Last.fm, Vimeo, ... als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse  of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.
Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.
Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing.Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Antwerpen.

Toegang Website

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.
Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op  welke manier dan ook.

Prijzen

De op de website aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen.

Betaling

Betalingen gebeuren via onze betrouwbare partner Mollie, die instaat voor een veilige betaling op de website.

Verkoopsvoorwaarden TICKETS CONCERTEN

1. Trix gebruikt voor het verkopen van tickets de software van TicketMatic bvba.

2. Alleen tickets die gekocht worden via verkooppunten die door Trix erkend worden, bieden u de zekerheid dat u het evenement zal kunnen bijwonen. Tickets die u elders koopt, kunnen vals, gedupliceerd of te duur zijn. Hiervoor kan Trix geen verantwoordelijkheid opnemen. Voor volledige zekerheid koopt u uw tickets dus best rechtstreeks via de website trixonline.be.

3. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd.

4. De tickets worden tijdelijk gereserveerd op het ogenblik dat u een order plaatst. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De tickets worden opnieuw vrijgegeven indien het order en de betaling na één uur niet correct afgerond werden. Deze termijn zal strikt toegepast worden.

5. Tickets worden per e­mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op in het order.

6. De tickets en de reservatiekosten kunnen betaald worden met bankkaart (Bankcontact/Mister Cash), iDEAL, kredietkaart (Visa, Mastercard, ...), KBC-Touch of Belfius Direct Net.

7. Verkochte tickets worden niet teruggenomen en terugbetaald door Trix, behalve in geval van annulatie van het concert of evenement, of verplaatsing zoals beschreven in punt 8, 9 en 10.

8. Indien een evenement wordt geannuleerd, worden de tickets terugbetaald door Trix, of kan de klant ervoor opteren om de tickets om te wisselen voor tickets voor een ander evenement naar keuze dat georganiseerd wordt door Trix. Indien tickets worden omgeruild en de totale waarde hoger ligt dan bij de initiële tickets, moet de klant het verschil bijbetalen. Indien de totale waarde lager ligt, zal Trix het verschil terugbetalen.

9. Indien een evenement wordt gewijzigd van datum, krijgt de klant de optie om de aangekochte tickets te gebruiken op de nieuwe datum, of om zijn tickets te laten terugbetalen. Terugbetaalde tickets zijn niet langer geldig.

10. Bij terugbetaling van tickets ontvangt de klant de volledige waarde van de tickets (ook de reservatiekosten).

11. De minimumleeftijd voor bezoekers van een concert is 16 jaar. Wie jonger is dan 16 jaar, mag een concert alleen bezoeken onder het permanente toezicht en onder de verantwoordelijkheid van een meerderjarige (18+) begeleider. Deze begeleider moet ook in het bezit zijn van een ticket. Trix kan bezoekers die jonger zijn dan 16 zonder meerderjarige begeleiding steeds de toegang tot de zaal ontzeggen. Tickets worden in dat geval niet terugbetaald. 

12. Trix wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up­to­date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van Trix. Trix is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd : staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Trix dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

13. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Trix behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de organisator voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

14. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen Trix en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet­uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door Trix kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. Trix heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en Trix worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Antwerpen. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-­mail, fax, . . .) als bewijsmiddel. 

Wedstrijden

Deelname aan wedstrijden georganiseerd op deze website betekent automatisch de goedkeuring van dit reglement.

De organisatie behoudt zich het recht de wedstrijd (deels) te wijzigen tijdens het verloop ervan.

Kinderen en jongeren onder de 18 dienen goedkeuring te krijgen van hun ouders om aan deze wedstrijd deel te nemen.

De wedstrijd staat open voor Belgische inwoners, met uitzondering van de personeelsleden van Trix, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn en alle gezinsleden van deze uitgesloten categorieën. Indien de deelnemer op het moment van deelname minderjarig is, dient hij/zij over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken en die op een verzoek van ons voor te leggen.

De prijs is niet inruilbaar. Er wordt slechts 1 prijs per adres of woonplaats waar de leden van een  gezin of meerdere personen samenwonen uitgereikt.

De organisatie behoudt het recht deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd indien misbruik of bedrog kan worden vastgesteld.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden,tenzij anders vermeld bij de wedstrijd in kwestie. We behouden wel het recht de winnende deelnemers met afbeelding en/of naam weer te geven op de website.

Trix garandeert een objectieve en onpartijdige selectie van de winnaar(s). De uitslag van de wedstrijd is finaal en wordt niet bediscussieerd.

FOTOGRAFIE

Tenzij de artiest in kwestie er anders over beslist, gelden volgende regels over fotografie van Trix:

- Alleen smartphones en compact-camera's zijn toegelaten in onze concertzalen. Grotere modellen, reflexcamera's en professionele toestellen mogen niet meegenomen worden.
- Foto's maken tijdens een concert is toegelaten, maar alleen als het de concertbeleving van de andere bezoekers op geen enkele manier stoort.
- Professionele fotografen met een opdracht moeten op voorhand een accreditatie aanvragen.
- Voor het gebruik van foto's die in Trix werden genomen, staat u zelf in voor het regelen van beeld-, portret- en andere rechten. Trix is niet verantwoordelijk voor schendingen van deze rechten door derden.